elero GmbH Antriebstechnik

Maybachstr. 30
73278 Schlierbach
Germany


Phone: +49 7021 9539-0
Fax: 49 7021 9539-212
E-Mail: info@elero.de

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane dalej „RODO”.

Udostępniamy Ci niniejszą Politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację wiedziała:

- kto jest administratorem danych osobowych,
- w jakim zakresie i w jakim celu dane są przetwarzane,
- komu dane są udostępniane i w jaki sposób są chronione.

1. Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy?

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Nice Polska sp. z o.o. danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych:

a) klientów indywidualnych oraz biznesowych,
b) osób reprezentujących partnerów, partnerów handlowych, licencjonowanych partnerów handlowych i ich pracowników,
c) dostawców usług,
d) osób odwiedzających lub korzystających z usług naszej strony firmowej,
e) kandydatów do pracy,
f) pracowników,
g) uczestników szkoleń sponsorowanych,
h) dziennikarzy i przedstawicieli mediów,
i) przedstawicieli firm zgłaszających się po gadżety,
j) osób odwiedzających naszą siedzibę.

2. Administrator. Punkt kontaktowy.

Nice Polska sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jako ich administrator, odbiorca danych lub podmiot przetwarzający. Siedziba spółki znajduje się w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 2a, 05-800 Pruszków.

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Możesz skontaktować się z inspektorem pod adresem: iod@nice.pl

3. W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Gdy wchodzisz z nami w relację, w zależności od jej charakteru, możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, Twojego pracodawcy oraz naszych partnerów w różnym zakresie i celu.

4. Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu?

Zbieramy lub otrzymujemy wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych, w poniższych celach:

a) jeśli jesteś naszym klientem indywidualnym lub biznesowym, to w celu zawarcia lub realizacji umowy przetwarzamy dane takie jak: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, funkcja/stanowisko. W umowach zamieszczamy dane w minimalnym zakresie, najczęściej są to dane dostępne publicznie pochodzące z rejestrów KRS oraz CEiDG. Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową lub realizowaną usługą. Jeśli chcesz być poinformowany o zbliżającym się terminie przeglądu, koniecznego do uzyskania przedłużonej, pięcioletniej gwarancji, będziemy wówczas przetwarzać podany przez Ciebie w odpowiednim formularzu adres e-mail. Będzie on przetwarzany do czasu rezygnacji z usługi (aby usunąć dane należy kliknąć w link anulujący subskrypcję usługi).

b) jeśli jesteś naszym partnerem, partnerem handlowym lub jego pracownikiem, bądź też jesteś zainteresowany takową współpracą, w celu zawarcia lub wykonania umowy będziemy potrzebować nazwy Twojej firmy, adresu jej siedziby, adresu www, danych do kontaktu (nr telefonu, adresu e-mail, imienia i nazwiska osoby wyznaczonej w celach kontaktowych). W celu ustalenia szczegółów współpracy możemy poprosić Cię o kilka informacji dotyczących Twojej firmy, liczby jej pracowników czy ich doświadczenia w zakresie świadczonych przez Ciebie usług.

c) jeśli dostarczasz nam usługi, na podstawie zawartej umowy przetwarzamy dane takie jak: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, funkcja/stanowisko. W umowach zamieszczamy dane w minimalnym zakresie, najczęściej są to dane dostępne publicznie pochodzące z rejestrów KRS oraz CEiDG. Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową lub realizowaną usługą.

d) jeśli kontaktujesz się z nami przez nasze strony internetowe, prosisz nas o przesłanie oferty, będziemy potrzebować Twoich danych kontaktowych, czyli imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, nazwy firmy.

e) jeśli jesteś zainteresowany naszymi ofertami pracy, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie i w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy w celu wyłonienia odpowiedniej osoby na dane stanowisko i przeprowadzenia czynności związanych z zawarciem umowy lub zatrudnieniem. Twoje dane przechowywane będą do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego.

f) jeśli jesteś uczestnikiem organizowanych przez nas szkoleń, Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji potrzeb szkolenia i obsługi programu licencyjnego na podstawie umowy. Dane będą także przetwarzane w celu weryfikacji uzyskanej przez Ciebie licencji przez użytkownika końcowego i wręczenia Ci pamiątkowej odzieży z logo Nice, zgodnie z uzasadnionym interesem administratora lub strony trzeciej, jakim jest zapewnienie fachowej i profesjonalnej obsługi, możliwość skorzystania z przedłużonej 5-letniej gwarancji i cele marketingowe.

g) jeśli jesteśmy Twoim sponsorem, w ramach swojej działalności sponsoringowej wyłącznie na podstawie umowy do celów marketingowych i przez czas jej trwania będziemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko.

h) jeśli jesteś dziennikarzem lub przedstawicielem mediów, w celu przekazania Ci informacji prasowych przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, nazwa firmy czy nr telefonu.

i) gdy zgłaszasz się do nas w celu otrzymania firmowych gadżetów, do ich wysłania będziemy potrzebowali Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy, a także nr telefonu.

j) w sytuacji, gdy przebywasz na terenie naszej siedziby, możemy utrwalać Twój wizerunek w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia. Dane przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 30 dni.

k) jeśli jesteś naszym pracownikiem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych jakie na nas ciążą jako pracodawcy (obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, dla celów podatkowych, etc.), a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takowe się pojawią. W celu zapewnienia prywatnej opieki medycznej dla Ciebie, członków Twojej rodziny i Twoich bliskich, możemy poprosić Cię o podanie takich danych jak imię, nazwisko czy nr PESEL.

Przetwarzamy Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) będziemy korzystać:

a) przez czas wykonania obowiązków,
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy prawa mogą przewidywać różny okres przechowywania).

W naszym prawnie uzasadnionym interesie będziemy przetwarzać Twoje dane w przypadkach (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f RODO):

a) prowadzenia korespondencji,
b) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,
c) promocji marki oraz naszych usług – do czasu wyrażenia sprzeciwu,
d) tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,
e) nawiązania współpracy biznesowej lub partnerskiej,
f) realizowania szkoleń oraz celów edukacyjnych,
g) prowadzenia programów motywacyjnych.

5. Gdzie są przetwarzane Twoje dane?

Dochowujemy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami i standardami. W Nice Polska sp. z o.o. posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników Nice Polska sp. z o.o. będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu. Z zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych komukolwiek poza Nice Polska sp. z o.o. Możemy jednak udostępnić Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi. Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie lub na podstawie właściwych ustaw. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

6. Kim są odbiorcy Twoich danych?

Czasem możemy udostępniać Twoje dane innym podmiotom zewnętrznym, które wspierają nas w prowadzeniu naszej działalności. Mogą to być podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, banki, organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Możemy także udostępnić Twoje dane naszym partnerom handlowym, którzy dla Ciebie zajmą się realizacją Twojego zamówienia.

7. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Nice Polska sp. z o.o. zobowiązuje się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Międzynarodowy transfer danych osobowych

Jako, że jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Nice, Twoje dane osobowe mogą być transferowane do innych państw w związku ze strukturą właścicielską, a także gdy przepisy prawa, spełnienie uprawnienia lub obowiązku prawnego będą tego wymagać. W określonych sytuacjach, w związku z procesami biznesowymi (kopie zapasowe, archiwizacja, wspólne procesy biznesowe i cele komunikacji, systemy sprzedażowe itp.), możemy przetwarzać Twoje dane do w specjalizowanych lub scentralizowanych bazach danych i systemach zlokalizowanych w wybranych lokalizacjach w UE, głównie we Włoszech lub państwach stowarzyszonych w EOG.

9. Jakie mam prawa?

W dowolnym momencie masz prawo:

a) dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii,

Na Twoje żądanie udzielimy Ci informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Twojej osoby. W przypadku przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego poinformujemy Cię również o stosowanym zabezpieczeniach.

Na Twoje żądanie sporządzimy kopię Twoich danych osobowych. Zostanie ona Ci udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.

b) możliwość ich sprostowania, aktualizacji i zmiany,

Jeśli okaże się, że Twoje dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócisz nam na to uwagę – na Twoje żądanie.

c) prawo do usunięcia danych,

Jeśli nie życzysz sobie przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Twoich danych - usuniemy je z naszych baz danych. Pamiętaj jednak, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Ciebie – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli świadczyć usług związanych z kontem partnera handlowego, jeżeli zażądasz usunięcia Twojego e-maila oraz loginu. Mimo Twojego żądania usunięcia będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

d) ograniczenia ich przetwarzania,

W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Twoją zgodą.

e) przenoszenia części danych do innych organizacji,

Na zasadach przewidzianych w RODO możesz zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Twoim celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Twoje dane osobowe bezpośrednio do niego.

f) sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania danych osobowych,

W niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Twojej zgody, możesz żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażesz, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Twoje interesy, prawa lub wolności.

g) jak również w wypadku, gdy poprosiliśmy Cię zgodę - na wycofanie tej zgody w każdym czasie.

Raz udzielona zgoda na przetwarzanie informacji nie jest udzielana na zawsze. Jeżeli z jakichkolwiek względów się rozmyślisz, możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji, jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody może czasem spowodować brak dostarczenia Ci interesujących treści lub informacji. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie np. poprzez Link znajdujący się w otrzymanym materiale marketingowym.

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych. Jeśli pragniesz skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę do inspektora ochrony danych (iod@nice.pl).
Możesz również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli nadal masz jakiekolwiek wątpliwości lub uważasz, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Twoje prawa zostały naruszone możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. W jaki sposób dbamy o Politykę prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 5.12.2018 r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie.

POLITYKA COOKIES

Serwis internetowy używa niewielkich plików tekstowych tzn. „cookies”, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

  • Pliki te, mogą być wykorzystywane w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu usprawnienia działania serwisu.
  • Istnieje możliwość ograniczenia, wyłączenia dostępu plików cookies lub ich usunięcia z urządzenia, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Serwis wykorzystuje także pliki cookies z serwisów zewnętrznych (Facebook, Google) w celu popularyzacji lub ulepszania serwisu na podstawie danych statystycznych.

Serwis internetowy może gromadzić także inne dane takie jak adres IP, informacje o przeglądarce internetowej czy systemie operacyjnym. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami i mogą być wykorzystane w celach statystycznych, diagnostycznych lub w celu ulepszania serwisu.

XII. Application procedure

The protection of personal data is an important concern for us. The data you provide us with are handled in accordance with the legal regulations, in particular those of the EU Basic Data Protection Regulation and the Federal Data Protection Act (BDSG).

1. Application information
We collect different types of information. In particular, this includes your personal data with contact information as well as a description of your education, work experience and skills. You can also provide us with electronically stored documents, such as certificates or letters.
With your application, you assure that the information you provide is true. Please note that any false statement or deliberate omission may be grounds for rejection or subsequent termination.

We do not require any information from you that is not usable under the General Equal Treatment Act (race, ethnic origin, gender, religion or world view, disability, age or sexual identity). Nor will we ask you to provide details of illness, pregnancy, ethnic origin, political opinions, philosophical or religious beliefs, trade union membership, physical or mental health or sex life. The same applies to content that is likely to infringe on the rights of third parties (e.g. copyrights, press law or general rights of third parties).

2. Collection, processing, use and disclosure of your data
Personal data are collected, stored, processed and used only for purposes related to your interest in current or future employment with us and the processing of your application. The data are not passed on to third parties. In order to use the online application procedure, data such as your name, address, telephone number, e-mail address etc. are collected. These data are basically used to contact you about your application.

Interns use the internship form for applications.

The following data are collected in the process:
Title 
First name and surname 
Date of birth
Address: street / house number, postcode, city
E-mail address
Telephone number
School details (type of school, name of school, place, class)
Grade details 
Details of the internship (field, career aspiration, time of internship, type of internship, internship experience, motivation, upload of letter of confirmation)
Angaben zu Noten 
Angaben zum Praktikum (Bereich, Berufswunsch, Zeitpunkt des Praktikums, Praktikumsart, Praktikumserfahrung, Motivation, Upload Bestätigungsschreiben)

For minors under 16 years of age, the data of the legal guardian(s) must be provided (first name and surname, address, e-mail address, telephone number).
If your application is successful, the data provided may be used for administrative matters relating to your employment.
Your application will be processed and observed only by the relevant contact persons at our company. All employees entrusted with data processing are obliged to maintain the confidentiality of your data. Under no circumstances will third parties gain knowledge of your details. The data are processed exclusively in Germany.

3. Retention
If we are unable to offer you employment, we will retain the data you submit for up to six months for the purpose of responding to queries relating to your application and rejection.

However, if your application documents are of interest in principle, but no suitable employment is currently available, we will ask you for your consent to retain and store your data accordingly. This will allow us to contact you for future vacancies.

4. Data security
We attach great importance to the greatest possible security of our system and use modern data storage and security technologies to protect your data in an optimal manner. This includes measures such as anti-virus software or a firewall. Of course, our security measures are continuously improved in line with technological developments. Your data are transmitted in encrypted form and then stored in a database. All systems in which your personal data are stored are protected against access and are only accessible to a specific group of persons responsible for personnel.

5. Amendment of the privacy policy
If we change the content of this privacy policy, we will announce these changes on our web site.  

6. Deletion of data, revocation of consent
You have the right at any time to request more detailed information about the data stored about you, inspect these data and request that inaccurate data about you be corrected or that the stored data be deleted in full or in part.

You can revoke your consent at any time with effect for the future. The data concerned will then be deleted immediately. In this case, please send your revocation to datenschutz@columbus-consulting.eu, stating your full name and e-mail address. Instead of being deleted, the data may be blocked in the cases provided for by law.

XIII. Your data subject rights

If we process your personal data, you are the data subject in accordance with EU GDPR. This entitles you to have the following rights with us:

1. Right to information (art. 15 of EU GDPR)
You can request information from us  about the personal data we have stored about you at any time free of charge. In order to prevent misuse, the identification of your person is required. 

2. Right of rectification (art. 16 of EU GDPR)
You have the right at any time to have your personal data that have been processed by us corrected and/or completed if they are inaccurate or incomplete. 

3. Right to erasure – right to be forgotten (art. 17 of EU GDPR)
You have the right to have personal data of yours that have been processed by us deleted. This applies in particular if the purpose of processing has expired, the required consent has been revoked and no other legal basis exists or our data processing is unlawful. We will then delete your personal data immediately within the legal framework.

4. Right to restriction of processing (art. 18 of EU GDPR)
You can request the restriction of the processing of your data.
If the processing of personal data relating to you has been restricted, these data may only be processed, with the exception of their storage, with your consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person or for reasons of substantial public interest of the Union or a member state.
If the processing has been restricted according to the above conditions, you will be informed by the person responsible before the restriction is lifted.

5. Right to information (art. 19 of EU GDPR)
If you have asserted the right to rectification, erasure or restriction of processing against the person responsible, they will be obliged to communicate this rectification or erasure of the data or restriction of processing to all recipients to whom the personal data concerning you have been disclosed, unless this proves impossible or involves a disproportionate effort.
You have the right to be informed about these recipients by the person responsible.

6. Right to data portability (art. 20 of EU GDPR)
You can request that we transfer the data stored about you in machine-readable form.

7. Right to object (art. 21 of EU GDPR)
You have the right to object at any time, on grounds relating to your particular situation, to the processing of personal data relating to you, which is carried out on the basis of art. 6, par. 1(e) or (f) of the GDPR. This also applies to any profiling based on these provisions. 
The responsible person shall no longer process the personal data concerning you unless they can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing that override your interests, rights and freedoms or serve the establishment, exercise or defence of legal claims.
If the personal data concerning you are processed for the purpose of direct marketing, you have the right to object at any time to the processing of the personal data concerning you for the purpose of such marketing. This also applies to profiling, insofar as it is related to such direct marketing.
If you object to the processing for direct marketing purposes, the personal data concerning you will no longer be processed for these purposes.

8. Right to complain to a supervisory authority (art. 77 of EU GDPR)
Without prejudice to any other administrative or legal remedy, you have the right to lodge a complaint to a supervisory authority if you are of the opinion that the processing of personal data concerning you infringes the EU GDPR. You can exercise this right before a supervisory authority in the member state of your residence, place of work or place of the alleged infringement. The responsible supervisory authority in Baden-Württemberg is:

The State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information of Baden-Württemberg
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
germany
Phone: +49 711/61 55 41 – 0
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

The supervisory authority with which the complaint has been lodged shall inform the complainant of the status and outcome of the complaint, including the possibility of a legal remedy under art. 78 of the EU GDPR


XIV. Amendment of the privacy policy

If the privacy policy needs to be amended for legal or factual reasons, we will update this page accordingly. In this case, no changes will be made to any consent given by the user.