elero GmbH Antriebstechnik

Maybachstr. 30
73278 Schlierbach
Germany


Phone: +49 7021 9539-0
Fax: 49 7021 9539-212
E-Mail: info@elero.de

Legal notice

 

 

Purchasing Conditions

Warunki zakupu

Orders of goods and services shall be exclusively based on our Purchasing Conditions, which can be downloaded here:

Purchasing conditions
 
Zamówienia towarów i usług mogą być dokonywane wyłącznie w oparciu o nasze Warunki Zakupu, które można pobrać tutaj:

Warunki zakupu

 

General terms and
conditions of sale

Ogólne warunki
sprzedaży

Deliveries and services shall be exclusively based on our General terms and conditions, which can be downloaded here:

General terms and conditions of sale

Dostawy towarów i usług odbywają się wyłącznie w oparciu o nasze Ogólne warunki sprzedaży, które można pobrać tutaj:

Ogólne warunki sprzedaży

 

 

 

RoHS / REACH,
Conflict Minerals Rule

RoHS / REACH,
Zasada dotycząca minerałów konfliktowych

Download our
EU regulation RoHS / REACH
Pobierz Rozporządzenie unijne RoHS / REACH
Download our
Conflict Minerals Rule
Pobierz Pobierz Zasada dotycząca minerałów konfliktowych
Download our
Statement of halogen free products
Pobierz Oświadczenie dotyczące produktów bezhalogenowych

 

Electrical and Packaging Law – Registration numbers

ElektroG/WEEE - elero GmbH 26410414
VerpackungsG - elero GmbH DE5565876847030 (Manufacturer register)

 

Content of the online offering

elero GmbH, hereinafter referred to as elero, accepts no warranty for the topicality, accuracy, totality or quality of the presented information. Warranty claims against elero based on damages of a material or conceptual nature which have been caused by the use or inability to use the presented information or through the use of erroneous and incomplete information are fundamentally excluded insofar as elero is not culpable of malice aforethought or gross negligence. All offerings are without obligation and non-binding. elero expressly reserves the right to amend, supplement, delete and suspend, temporarily or completely, the publication of parts of the site or the entire offering without making a separate announcement to this effect.

Treść oferty online

Spółka elero GmbH, zwana dalej elero, nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość przedstawionych informacji. Roszczenia gwarancyjne wobec elero z tytułu szkód o charakterze materialnym lub niematerialnym, które zostały spowodowane przez użycie lub niemożność użycia przedstawionych informacji lub przez użycie błędnych i niekompletnych informacji, są co do zasady wykluczone, chyba że powstały wskutek winy umyślnej lub rażącego zaniedbania ze strony elero. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Spółka elero wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania i czasowego lub trwałego zawieszenia publikacji części strony lub całej oferty bez osobnego zawiadomienia.

Notes on dispute resolution for consumers

pursuant to § 36 VSBG (Consumer Dispute Resolution Act)

We will endeavour at all times to reach an amicable agreement with you. If by way of exception we should be unable to satisfactorily resolve a matter on any occasion, you are of course free to take recourse to the courts. We are not prepared and we are not obliged to participate in a dispute resolution process pursuant to the VSBG (Consumer Dispute Resolution Act) with the involvement of a consumer arbitration board.

Uwagi na temat rozwiązywania sporów konsumenckich

Zgodnie z § 36 VSBG (Ustawa o rozstrzyganiu sporów konsumenckich)

Zawsze będziemy dążyć do osiągnięcia z Państwem polubownego porozumienia. Jeśli w wyjątkowym przypadku nie będziemy w stanie osiągnąć zadowalającego rozwiązania, mają oczywiście Państwo prawo skierowania sprawy do sądu. Nie mamy obowiązku kierowania sporów do rozstrzygnięcia przez konsumencką komisją arbitrażową na mocy Ustawy VSBG (Ustawa o rozwiązywaniu sporów konsumenckich), ani nie przewidujemy możliwości udziału w tej procedurze.

External links

In the case of direct or indirect links to the websites of third parties ("links") which are not within the sphere of responsibility of elero, an assumption of liability would only come into effect in cases in which elero was aware of the content and it was technically feasible and reasonable for elero to prevent its use in the event of unlawful content. elero therefore expressly states that at the time the link was placed, the corresponding linked page was free from illegal content. elero has no control whatsoever over the current and future design or the content of the linked sites. For this reason elero expressly distances itself from all content of linked sites which has been amended after the placement of a link. This statement applies to all links placed within its own Internet offering and to all third-party entries in any possible guest books, discussion forums and mailing lists established by elero. The provider of the site to which a link was placed is solely liable for illegal, erroneous or incomplete content and in particular for damages resulting from the use or inability to use such information, and not the party who merely referred to the respective publications by placing a link.

Linki zewnętrzne

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich linków do stron internetowych osób trzecich („linki”), które nie leżą w zakresie odpowiedzialności spółki elero, przejęcie odpowiedzialności może mieć miejsce jedynie w przypadkach, w których spółka elero wiedziała o zawartości tych stron oraz miała techniczną możliwość uniemożliwienia korzystania z linków w przypadku treści o charakterze bezprawnym. Spółka elero oświadcza zatem wyraźnie, że strona, do której link odsyła w chwili jego umieszczenia, jest wolna od bezprawnych treści. Spółka elero nie ma żadnej kontroli nad obecnym i przyszłym wyglądem lub treścią stron, do których odsyłają linki. Z tego powodu spółka elero wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści stron, do których odsyłają linki, a które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej oraz wszystkich wpisów osób trzecich w ewentualnych księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych założonych przez elero. Za bezprawne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której odsyła zamieszczony link, nie zaś osoba, która poprzez zamieszczenie linku jedynie odsyła do danej publikacji.

Copyright and trademarks

elero endeavors in all publications to comply with the copyrights of graphics, sound documents, video sequences and texts used, to utilize graphics, sound documents, video sequences and texts which it has itself created or to avail of license-free graphics, sound documents, video sequences and texts. All the trademarks stated within the Internet offering which may possibly be protected by third-party rights are subject in full to the provisions of the respective valid trademark legislation and the rights of possession of the respective registered owner. It cannot be concluded that a trademark is not protected by third-party rights simply because the name of the owner of a trademark has been stated! The copyright for published objects created by elero itself remain solely with elero. The reproduction or use of such graphics, sound documents, video sequences and texts in other electronic or printed publications is not permitted without the express consent of elero.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Spółka elero dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich do grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów użytych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafikę, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które samodzielnie opracowała lub które nie podlegają licencji. Wszystkie znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej, które mogą być ewentualnie chronione prawami osób trzecich, podlegają w pełni przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności danego zarejestrowanego właściciela. Nie należy wyciągać wniosku, że znak towarowy nie jest chroniony prawami osób trzecich tylko dlatego, że podano nazwisko właściciela znaku towarowego! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów, które zostały opracowane samodzielnie przez spółkę elero, należą wyłącznie do spółki elero. Powielanie lub wykorzystywanie takiej grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody spółki elero jest niedozwolone.

Validity of this warranty disclaimer

This warranty disclaimer is considered to be a part of the Internet offering from which a link has been set to this page. Insofar as parts or individual wordings of this text do not or no longer or not fully correspond to the prevailing legal norms, the content and validity of the remaining parts of the documents remain unaffected.

Ważność niniejszego wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jest traktowane jako część oferty internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na tę stronę. Jeśli części niniejszego tekstu lub jego poszczególne sformułowania nie odpowiadają, przestały odpowiadać lub nie odpowiadają w pełni obowiązującym normom prawnym, nie ma to wpływu na treść i ważność pozostałych części dokumentu.

Google Analytics and other analyse applications

This website is able to make use of Google Analytics, which is a web analyse service of Google Inc. (www.google.com), or other applications for the analysis. If “google” is mentioned below, other programs can be used alternatively and additional companies can be consulted. Google Analytics uses text files called Cookies that will be saved on your computer in order to enable an analysis of the usage of the website. The information about your usage of the website generated by the Cookie (including your IP address) will be transferred and saved at a server of Google in the USA. Google will use this information to analyse your usage of the website as well as to create reports concerning the website activities for the operators and to generate further services regarding the usage of the website and internet. Moreover, Google will transfer this information to a third party if applicable and in case this is statutory, or third parties process the data on the behalf of Google. It is possible to avoid the installation of the Cookies with the corresponding browser software approach. However, we want to point out that in this case you might not be able to make use of all website functions when indicated. By the usage of this website you agree to the processing of your analysed data by Google as described above.

Google Analytics i inne aplikacje analityczne

Niniejsza strona internetowa może wykorzystywać Google Analytics, usługę analizy stron internetowych oferowaną przez firmę Google Inc. (www.google.com), lub inne aplikacje analityczne. Jeśli w dalszej części jest mowa o „google”, obejmuje to możliwość korzystania z innych programów i konsultowania się z dodatkowymi firmami. Google Analytics używa plików tekstowych, tzw. ciasteczek, które są zapisywane na Państwa komputerze w celu umożliwienia analizy korzystania z witryny. Generowane przez ciasteczka informacje o korzystaniu przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, jak również do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych dla ich operatorów oraz do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to zgodne z prawem lub osoby trzecie przetwarzają dane na zlecenie Google. Można zapobiec instalacji ciasteczek, odpowiednio konfigurując ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google Państwa danych w sposób opisany powyżej.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. i są wykorzystywane za jej zgodą.